Ilmend n wass agreγlan n tutlayt n tyemmat 21 Furar 2018 : Idir Taqvaylit-ik ay Aqvayli

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE
MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE
MAK-ANAVAD
COORDINATION UNIVERSITAIRE DE TIZI WEZZU

Anwa i d Aqvayli ass-a ? Ma mačči d win i yettmeslayen Taqvaylit, neγ d win i tt-yettarun, d win i yettnaγen fell-as, ladγa deg tegnit ideg d-neqqim ass-a, imi nettwali Taqvaylit γunzan-tt ula d Iqvayliyen, wama icenga, nevna fell-asen !!

Ihi, ma yella neγfel neṭṭes acḥal, ass-a ad d-naki seg tnafa akken ad neg azal tutlayt-nneγ n tyemmat i aγ-d-ǧǧan yimezwura-nneγ d igiman n yiseggasen aya. Ass-a yessefk fell-aγ ad nettmeslay i warraw-nneγ s teqvaylit, ad tt-nessekcem deg yisenfaren-nneγ, ad tt-nettaru γef yigalisen d wudmawen n tḥuna-nneγ, akken ad teẓẓu deg tmetti.

Taqvaylit i d-yeddren d leqrun deg timawit, ass-a tezger asif n timawit, teffel γer tizi n tira. Tira i tt-yeǧǧan ad temhaz u ad tennerni almi i tuweḍ γer yigenwan n tussna d tetiknulujit. Ih, ass-a taqvaylit ur teqqim ara kan deg yisefra d tmucuha i d-nettawi zik-nni γef yiri n lkanun. Ass-a, llan wungalen, Tullisin, d tmezgunin i d-yeffγen s teqvaylit. Llan ula d imawalen d yidlisen n tusnakt (Maths), tafizikt d tsenselkimt (Informatique) s teqvaylit. Ih, annect-a d tilawt mačči d targit !

Akka ad neḥsu dakken tutlayt-nneγ taqvaylit d tutlayt am tutlayin akk yellan deg ddunit. Tezmer i yiman-is, tezmer i tsekla, tezmer i tussna. Maca akken ad as-neḍmen tudert, ur tnegger ara, ilaq-as uwanek, acku ala AWANEK AQVAYLI i izemren ad yesseḥbiber fell-as, ad tt-yesneni ud ad-ifek amḍiq n tutlayt taγelnawt tunsivt n Tmurt Taqvaylit.

Acku akken i as-yenna Dda Lmulud At Mɛemmer : « …Tamsalt n yidles teqqen ɣer temsalt n tsertit. Ma yella tasertit gar yifassen-ik ay tella, tzemreḍ ad tesveddeḍ idles yellan d idles-inek, tameslayt yellan d tameslayt-inek. Ma yella tasertit deg ufus n lɣir ay tella, hḍer-itt neɣ qqim. Ur tezmireḍ ara ad tt-terreḍ d tameslayt n ddula neɣ d tedvelt… Skud aɣref ur yesεi ara tasertit gar yifassen-is, meḥsev d netta ara iḍebbiren, d netta ara igezmen, d netta ara yinin ayen ilaqen di tsertit, icebbeh-iyi Rebbi, yerna tḥeqqeɣ ula d idles ad yeḍfer lḥala-nni…  »

Ihi ma nevγa ad neg leqrar i tutlayt-nneγ, ilaq ad tt-nemmeslay, ad tt-naru, ad tt-nelmed u ad tt-nesselmed, yerna taqvaylit mačči kan d awal neγ d tira.

Taqvaylit d tamuγli, d axemmem, d idles iγer tcudd tudert-nneγ n yal ass. Ihi idiret s teqvaylit ay Iqvayliyen, azekka-nneγ d Aqvayli.

SIWEL 211200 FUR 18

Partager ceci...