Tasleḍt tasekklant n usefru « Siwel-iyi-d Tamacahut » n Lewnis At Mengellat

TASEKLA (SIWEL) — Asefru-agi, « Siwel-iyi-d Tamacahut », yura-t umedyaz-acennay Lwnis At Mengellat , icna-t-id d tizlit di tesfift « Siwel-iyi-d tamacahut » i d-yeffγen deg useggas 1999. D tizlit yettwassnen aṭas sγur ucennay-agi imi acḥal d abrid i tt-yecna yerna aṭas i wumi teεjeb nezzeh.

Ihi, deg usefru-agi, amedyaz itterra-d iman-is amzun d axeddam i d-ikecmen tameddit γer uxxam-is yeεya, yufa-d tameṭṭut-is, yemma-s, neγ ah-at d ultma-s, iqqaṛ-as: « Siwel-iyi-d tamacahut », i wakken ad as-tessettu ayen d-yezṛa ass-n ammer ah-at ad innefsusi waṭṭan-is neγ ad yesfeḍ lhemm i d-yewwi deg wul-is.

Di tezwara, issutur-as ad as-d-teḥku timucuha yettwassnen deg yidles, abeεda tid yettfakkan akken ilha. D acu kan, alamma d taggara ara yeldi ul-is netta, ad as-d-yini ayen i d-iwala d wayen t-ijerḥen akked teεkemt taẓayant i yersen γef tuyat-is.

Izli amenzu

Ḥku-iyi-d taqsiḍt
Maεni γur-m kan
Xas ma tesseḥzan
Ad tfakk akken ilha
Ḥku-iyi-d taqsiḍt
N wasmi ussan
Nitni akked wuḍan
Ttaεdalen nnuba
Ḥku-d γef yitran
Amek i d-ttεessan
Γef widak yelhan
Yesεan nniya
Siwel-iyi-d tamacahut

Wagi d izli amezwaru n tezlit. Dagi i d-yekcem umedyaz s axxam-is, yufa-d tamaṭṭut-is, yemma-s, neγ ah-at d ultma-s… issuter-as ad as-d-tessiwel tamacahut. D acu kan, tamacahut-agi, xas tesseḥzan, ibγa-tt ad tfakk akken ilha. Acku mi ara tili tmacahut tesseḥzan, iqwa deg-s unezgum akked yir ineḍruyen, maca mi ara tfakk akken ilha, amdan ad ithedden, ad innefsusi wul-is imi di taggara, ayen ilhan iγleb ayen n dir. Am akken amedyaz dagi, ibγa ad d-yerr ttaṛ seg wayen n dir i d as-iḍṛan.

Syin, issuter-as tamacahut n wasmi ussan akked wuḍan tteεdalen nnuba. Wagi d awal γef yimdanen uγur ass ittuγal d iḍ, neγ iḍ yettuγal d ass. Imdanen am wigi, ur la ttidiren ara am nitni am wiyaḍ, lameεna ttidiren tudert d taẓayant, tezga tettağğa-d lateṛ deg wallaγen nsen.

Ihi dagi, amzun akken amedyaz ibγa ad yaff daγen aneεdal-nni i ttemyeεdalen wussan akked wuḍan. Axateṛ ah-at deg wallaγ-is xeṛbent-as yakk, rwint yakk temsal, ur iban wass γef wayeḍ, ur iban useggas γef wayeḍ, iṛuḥ-as yakk leḥsab n wussan. Dγa, ittnadi tura ad d-yaf amek ara yuγal γer wass-nni i deg kullec illa iteddu akken iwata. Γef wannect-a, mi ara as-d-tales tamacahut-a, ad d-yemmekti xeṛsum amek illa ittidir zikenni , asmi msawan wussan-is d wuḍan is.

Syin d asawen, issuter-as tamacahut γef yitran amek i d-ttεessan γef yidanen ilhan. Annect-agi d ayen ittwassnen si zik n zik deg yidles aqbayli.Qqaṛen-d d akken mi ara d-ilal llufan, ad d-ilal yid-s yitri deg yigenni ad ittεessa fell-as. Ihi yall amdan isεa itri i d-yettεessan fell-as, ittwali-t umdan-agi deg yiḍ, iheddeṛ-as tikkwal… Ittdukkul yid-s alamma yemmut.

D acu kan, itri-agi, izmer ad ixsi uqbel ad yemmet umdan-nni. Ixessi mi ara yexdem umdan-nni ayen n dir, neγ itεedda γef yiseγ akked lḥeṛma, akked mi ara yekkes nniya seg wul-is. Ihi amdan-nni, ad t-yeğğ yitri-s, ur ittuγal ara ad iεass fell-as.

Qqaṛen-d daγen, mi ara d-yeγli leḥzen neγ unezgum γef umdan, itri-s ad iγab neγ ad ittwaγum deg yigenni. Ur d-ittban ara alamma ifukk unezgum-nni. Γef wannect-a, amedyaz dagi, ibγa ad d-yemmekti amek i d-ttεessan yitran γef yimdanen ilhan akked yitri is netta amek i d-ittεessa fell-as.

Seg wayagi yakk, ad nzeṛ amek i la yettidir umedyaz-agi, acu n liḥala i deg yella, yir tagnit i deg yettidir. Ussan-is ur nneεdalen ara akked wuḍan-is. Yerna mi ara d-yaweḍ yiḍ-is, itri-s ittγab deg yigenni imi ah-at iγli-d fell-as unezgum, neγ d netta s yiman-is i yeğğan iseγ akked nniya.

Izli wiss sin

Ḥku-iyi-d taqsiḍt
N wid amek akken
Ilemẓi d tlemẓit
Asmi mmiḥmalen
Ḥku-d amek akken
I teḍṛa yid-sen
Anwa aεdaw-nni
D-izgan gar-asen
Nnuγen feṛqen
Feṛqen mi nnuγen
Mi feṛqen mcedhen
Uγalen mlalen
Siwel-iyi-d tamacahut

Ismekta-d umedyaz tayri deg yizli-agi. Ittmesla-y-d γef tayri i yessemlalen ulawen n yiwen d ilemẓi akked tlemẓit. Am akken zṛan akk medden, amedyaz Lewnis At Mengellat, aṭas i yecna γef tayri. D yiwen i yefkan azal d ameqqṛan i leḥmala d wayen i txeddem deg umdan akked wayen i d-tettağğa deg wul-is d wallaγ-is.

Ah-at tamacahut icban tagi, ad t-tawi mbaεid γef wayen i la yettidir, ad t-terr γer temẓi, ad as-d-tesmekti ccbaḥa n tayri, ad t-tessekcem di tergit neγ ad as-tessettu daγen aṭṭan i d-yewwi deg wul-is mi akka d-ikcem s axxam.

D tamacahut n sin yilmeẓyen mmiḥmalen, tesdukkel-iten tayri tazedyant armi d asmi d-yezga gar-asen ucengu, issefṛeγ tayri γef wulawen nsen armi i iten-ifṛeq.

Ihi acengu-agi, izreε di yall yiwen deg-sen yir tikti γef wayeḍ. Ihdeṛ-asen akken yall wa ad ijbed iman-is neγ ad ikṛeh wayeḍ. Dγa, ilemẓi d tlemẓit-agi nnuγen, mγunzan, ur ttemlaεin ara. Yall wwa iṭṭef abrid-is acku yall yiwen deg-sen iwwi yir tikti deg uqeṛṛu-s.

Syin akkin segmi ttεeddin wussan, imi tayri-nni ur tesfiḍ ara yakk seg wulawen, sin yilmeẓyen-agi mcedhen, ulawen nsen ssuturen-d kan amek ara myuγalen, amek ara d-rren tudert i tayri nsen. Ssaramen yall wa ad yuγal gar yifassen n wayeḍ am akken illa yakan, ad yidir tayri ines akken iwata, ah-at ugar n zikenni, netta(t) d win neγ tinn i yeḥemmel.

D annect-agi i yerran tayri nsen tejhed, tṣeḥḥa ugar n wakken tella, acku uγalen ssnen amek ara qablen yir taswayt, ssnen amek ara qablen acengu mi ara d-yezgi gar-asen, ssnen amek ur ttağğan kra n dir ad innal tayri i ten-issemlalen.

D annect-agi i yebγa umedyaz ad t-id-yemmekti, axateṛ, ulac acu yecban ussan n tayri akked ccbaḥa-s. Ul mi ara t-tezdeγ tayri, ad yuγal ad iḥemmel tudert, ad ibγu ad yidir, ad ittwali ala ayen ilhan di ddunit. Ay akken tella tegnit, ad ittwali ala ayen ilhan deg-s, ur tettḍilli ara yakk tiṭ-is γef wayen n dir, ur d-tettεeddi ara yakk deg wallaγ-is yir tikti, ad issaram ala ayen ilhan, ad yeččar d tudert…

Issaram ihi umdyaz, s tmacahut-agi, ula d netta ad yeqqel γer-sen, s ussan-nni n temẓi akked tayri, ad iεiwed ad yidir am yilemẓi akked tlemẓit akked leḥmala i yezdin ulawen nsen.

Izli wiss kṛad

Hku-iyi-d taqsiḍt
N ufṛux di lεacc-is
Netta n warraw-is
Σicen di ṭṭejṛa
Mi d-yeγli yiwen
Yettṛaǧu-t wuccen
Baba-s yettḥeyyeṛ
Ur yezmir i kra
Izṛa-t-id lmelk
D izem i t-id-yerra
Iḥureb af mmi-s
Yuγal akken illa
Siwel-iyi-d tamacahut

Yuγal umdyaz daγen γer tmacahut nniḍen i d-yekkes seg yidles aqbayli. Tagi d tamacahut n yiwen n wefruγ i yettidiren netta akked warraw-is γef useklu. Syinn, illa wuccen ittγimi dinna kan, ddaw useklu-nni, akken yall mi ara d-yeγli yiwen ugdiḍ, ad t-yečč.

Mi d-yeγli yiwen
Yettṛaǧu-t wuccen

Imi baba-s ur yezmer i kra ad t-ixdem, ittir kan akken di teggdu akked tergagit. Armi d asmi i d-yerza γer-s lmelk, yerra-t-id d izem i wakken ad iḥudd mmi-s seg wuccen.

Tamacahut am tagi, ur yelli kra icudden neγ iweεṛen deg-s. D acu kan, yis-s, issaweḍ umedyaz ad d-yini aṭas n temsal. Abeεda mi ara neεreḍ ad nessuqqel iwudam n tmacahut-agi γer tillawt. Ad nfaq d akken tettili tḥeqqṛanit di tmetti acku tikkwal timetti s yiman-is tettuγal d tiẓgi. D winn izemren ara yeččen, ma d wayeḍ ad iḍeṛṛef.

D annect-agi i yebγa ad t-id issenfali umadyaz. D acu kan, ar taggara, ad nwali d belli lmelk irza-d γer ufṛux, d netta i t-iεawnen ad d-iḥudd mmi-s. Am akken tidet neγ azref, ur ittuweddeṛ ara. Azref, xas yettwarkeḍ, ad yuγal ad d-iban.

Daγen, nezmer ad d-nefhem d akken s tmacahut-a, amedyaz ittnadi aḥuddu. Ittnadi ayen ara t-iqilen si yir teswayin i d-ittilin di tudert-is akked ucengu ara d-iεeccben fell-as.

Am akken tettfakka tmacahut-a akken ilha, am akken d-yusa lmelk ad isellekk tagnit, ibγa ula d netta ad isεu amalal ara t-iḥudden, ibγa ad iεu winn i γer ara yerr ma yella kra i t-yuγen… Ah-at d tagmat, ah-at d imeddukkal, ah-at d tameṭṭut-agi ukkud yettmeslay mi akka i d-innejmeε s axxam.

Yerna daγen, ibγa ad yuγal γer zikenni asmi ur d-llin ara γef uqerru-s yiγilifen i yesεa tura, asmi i tezdeγ talwit deg wul-is, asmi ğğuğğgen wussan-is… D annect-n i yessaram, d annect-n i γer i yebγa ad yerwel…

Izli wiss ukkuẓ

Taqsiḍt nniḍen
Tinn akken n waγzen
Mi yuker taqcict
D wuqcic yewwi-ten
Mi yewweḍ yeεya
Yeγli di tnafa
Kkren-d s tuffra
Armi d as-rewlen
Mi d-yuki waγzen
Yettabaε-iten
Yeγli di tesraft
D netta i yettwaṭṭfen
Siwel-iyi-d tamacahut

Waγzen, neγ awaγezniw d awadem yettwassnen, i yellan si zik n zik di tmucuha n teqbaylit. Kra qqaṛen-d d lweḥc, kra qqaṛen-d daγen d amdan, ittaker igerdan i wakken ad ten-yečč. Yerna, segmi i yetett imdanen i yettzad laẓ-is, ibeqqu daγen ad yečč. Am akken i d-qqaṛen daγen belli segmi akken i yetett aksum n yimdanen i yuγal d aseṭṭaf, aglim-is d aberkan, teqquṛ tasa-s, immut wul-is, issagad…

Ihi di tmacahut-agi, Waγzen yuker taqcict akked uqcic, iwwi-ten γer tbergent-is i wakken ad ten-yečč. D acu kan mi yewweḍ, iγli-d fell-as uεeğğu, tewwi-t tnafa. Kkren-d yigerdan-nni s tuffra, dγa rewlen. Syinn mi d-yuki uwaγezniw, itabaε-iten, dγa yecceḍ, yeγli di tesraft. D netta i yuγalen yettwaṭṭef.

Mi d-yuki waγzen
Yettabaε-iten
Yeγli di tesraft,
d netta i yettwaṭṭfen

D ayen ibanen, tamacahut am tagi tesεa ilγi s wazal-is. Amedyaz, ibγa ad d-yini dagi d akken winn ara yeγzen tasraft i wayeḍ, d netta ara yettwaṭṭfen. Winn ara inadin ad ikellex wayeḍ, d netta ara yettukellxen… Am akken ibγa ad d-yini d akken bu txidas, ur d-igerri ara. Ay akken ibγu yesserwet, ad d-yass wass ad yeγli di txidas-is, ad t-id-qeḍγent tkerkas-is, ad as-rrent taggara-s d taberkant.

Si tama nniḍen, igerdan-nni rewlen. Nniya-nni i sεan deg wulawen nsen, d nettat i ten-issukksen, d nettat i ten-iḥudden si lmut. Yedda yid-sen lḥeqq, ur ten-teğği ara teswayt ad xnunsen neγ d-teγli fell-asen twaγit.

D acu kan, mi akka i d-yekcem umedyaz s axxam, issuter-d tamacahut-a, ad d-nefhem belli am akken la yettnadi kra n usirem si tudert-a. La yessaram d akken s tidet bu txidas ad yettwaṭṭef, ma d bu nniya ad imneε si twaγit. Acku tamacahut-agi, d tidet tesseḥzan mi ara tt-id-tallseḍ, maca tettfakka akken ilha, yerna tettak-d asirem i winn ara as-islen.

Ah-at d asirem-agi i la yettnadi umedyaz. Ah-at ibγa ad izzuzen ul-is i wakken ad isnefsusi fell-as tiyerrist. Ibγa ad yamen seg wul-is, ad yamen s tidet d akken yall yiwen ad as-yuγal uzref ines, yall wa ad d-imlil d lfeεl-is, yall wa ad isεu taggara ilmend n wul-is… Ma yelha, ad as-telhu; ma diri-t, ad as-teḥṛes.

Izli wiss semmus

Ḥku-iyi-d taqsiḍt
Aqli usiγ-d εyiγ
Seg wayen d-zṛiγ
Ur t-bniγ ara
Taqsiḍt anda llan
Widak i yelhan
Ḥku-iyi-d taqsiḍt
Ara ifakken ilha
Akken ad steεfuγ
Ḥkud ad ḥluγ
Ḥkud ad ttuγ
Ayen i xedmeγ ass-a
Ad am-d-ḥkuγ i xedmeγ ass-a

Mi yekfa umedyaz asuter n tmucuha i yebγa, ikemmel ittḥellil di tmeṭṭut-agi ad as-tent-id-tales i wakken ad isteεfu seg wayen d-izṛa ass-n. Ah-at iqṛeḥ-it wayen i yewala, ah-at d ayen i γef ur yebni i as-d-iḍran.

Aqli usiγ-d εyiγ
Seg wayen d-zṛiγ
Ur t-bniγ ara

Tikkwal, amdan ur ittili ara γef lmendad n kra mi ara as-d-iḍru. Dγa d annect-n ara yerwin akk allaγ-is ladγa ma yella wayen d-iḍran iqeṛṛeḥ neγ aṭas i yexdem i wakken ur d-iḍeṛṛu ara. Yerna mazal-it ittnadi di tmucuha-agi widak i yelhan, imdanen at yiseγ akked wat nniya; mazal-it issutur taggara ilhan, ittnadi di yall asaru ayen ara as-d-yerren asirem i wul-is.

Yuḍen, yerfa, yettwajreḥ, yennuγna, yemmuγben, yetxeyyeq, ijεeṛ, yerwi lmux-is, yemxudleq yixef-is, yermameg wul-is, tcerreg tasa-s… yuγal la ihebbej yakk, ireggel ur izṛi sani, iteddu alammi d-yufa tameṭṭut-agi i yeḍmeε ah-at ad as-d-tessaγ cwiṭ n tafat i wakken ad iwali abrid, ad as-tesfeḍ tillas d-yeγlin gar wallen-is… γef wul-is.

Taggara, yebγa ad yeḥlu seg waṭṭan-is, ad yesgunfu si leεtab-is, ad yettu tadyant iḍṛan d wayen yexdem netta.

Akken ad steεfuγ
Ḥkud ad ḥluγ
Ḥkud ad ttuγ
Ayen i xedmeγ ass-a

Mi ara nwali ayen akka akk i d-yaqqaṛ umedyaz, ad d-nefhem d akken illa wayen yexdem n dir deg wass-is. D ayen n dir mliḥ, d taxazabit i ur ibni ara ad tt-ixdem.

Ar taggara, inced-d umdyaz tameṭṭut-agi i wumi yettmeslay i wakken ad tzeṛ d acu i yexdem. Armi d tura i d-yeldi ul-is, armi d tura i yessaweḍ ibγa ad d-yini ayen i t-iceγben.

Izli wiss ssa

Uqbel ad am-d-ḥkuγ
Ilaγ ad am-iniγ
Ad tezṛeḍ amek i lliγ
Zeṛ kan d acu-iyi
Ur yelli waγzen
Ur yelli wuccen
Neγ lewḥuc iḍen
Ara d-yasen nnig-i
Lewḥuc i yellan
I widen yezṛan
Ar γur-i i cuban
Neγ d nekkini
Ad am-d-ḥkuγ i xedmeγ ass-a

Newweḍ s anda akken amedyaz ibγa ad d-ildi ul-is i wakken ad nwali ayen yellan deg-s. Si tazwara ibda-d ittḥawat, issutur-d timucuha i as-yehwan, yerna d netta i yettḍebbiṛen amek i yelaq ad ilint. Yall tikkelt d acu i la yettnadi di tmucuha-agi, yall tadyant d acu n uḥulfu neγ n yiswi i yebγa ad t-yaweḍ. Annect-nni yakk ihi, ziγen i wakken ad yessedhu iman-is seg wayen i t-yuγen.

D acu kan, uqbel ad d-ifser ul-is, amedyaz ibγa ad d-iqeṛṛi s kra n temsal i t-yeεnan, abeεda amek i yega netta, d wakken yella s tidet γer daxel n yiman-is.

Ur yelli waγzen
Ur yelli wuccen
Neγ lewḥuc iḍen
Ara d-yasen nnig-i

Yeqqel ihi dagi γer tmucuha-nni i γef i d-yemmeslay, yuγal γer wuccen-nni akked Waγzen-nni, dγa iqqaṛ-as d akken ur yelli ara kra n lweḥc i yezemren ad d-yekk nnig-s. Amzun dγa, akken bγun weεṛen wuccanen akked yiwaγzniwen, netta iwεaṛ ugar nsen. Akken bγun ilin d iweḥciyen, ur yelli winn ara t-id-icbun netta, abeεda mi as-yenna:

Lewḥuc i yellan
I widen yezṛan
Ar γur-i i cuban
Neγ d nekkini

Annect-agi d ayen issefqayen imi ur nezṛi ara d acu i yessawḍen amdyaz ad d-yini awal-agi γef yiman-is. Ur nezṛi ara d acu i d ssebba n waṭṭan-is.

Amek armi i yekṛeh iman-is yakk annect-a? amke armi ayen i llan ttagaden-t akk yimdanen ur t-iḥsib ara yewεaṛ? D acu-tt n taluft-agi i t-id-isḥerḥren s axxam? D acu i yeččuṛ wul-is alammi i la yeshetrif yakk akkagi?

D wigi i d isteqsiyen i d-igran ad ten-id-yefk umdan mi d-newweḍ γer dagi. Ihi limmer ad nzeṛ tiririt γef yisteqsiyen-a, ah-at ad nzeṛ d acu i yerran amedyaz d amehbul.

Izli wiss tam

Ad am-d-ḥkuγ ass-a
Mi d iyi-d-ssawlen
Wid i d iyi-iḥekmen
Di ccγel i xeddmeγ
Mlan-iyi yiwen
Seg widak keṛhen
Ceyyεen-iyi akken
Yid-s ara d-ceγleγ
Mi t-γeḍleγ meskin
S snat teṛṣasin
Netta ur d iyi-issin
Nekk ur t-ssineγ
Siwel-iyi-d tamacahut

Am akken nuγ tannumi, d yizli aneggaru i yezaden akk deg usefru-a, acku dagi i d-tettban tidet akken ma tella. Tikkelt-a, amedyaz ur la yessutur ara timucuha; tikkelt-a, d netta i d-issawlen tamacahut-is, d netta i d-ildin ul-is i wakken ad nzeṛ d acu i t-issaḍnen akkenni yakk si tazwara.

Ihi, ittmeslay-d γef wass-is, mi d as-d-ssawlen wid t-iḥekmen deg yiγeddim-is. Mlan-as yiwen n urgaz i ten-iḍuṛṛen neγ i ten-iεekklen, syinn, ceyyεen-t γer-s i wakken ad t-ineγ.

Mlan-iyi yiwen
Seg widak keṛhen
Ceyyεen-iyi akken
Yid-s ara d-ceγleγ

Ad nger tamawt d akken amedyaz inna-d: « Ceyyεen-iyi akken yid ara d-ceγleγ ». Amzun s tinn ilhan i iṛuḥ γer-s, ilεeb-tt-id am akken d ixeddim i γef ara mmeslayen, neγ ah-at ad d-msefhamen γef kra n temsal… D annect-nni i yeğğan argaz-nni ur ibni ara γef tyita d-yekkan γer-s, ur yurği ara ad yettwanγa ass-n. S uxatel kan i as-iṛuḥ allammi yejbed fell-as s ubeckiḍ, iγḍel-it meskin s snat teṛṣasin.

Mi t-γeḍleγ meskin
S snat teṛṣasin
Netta ur d iyi-issin
Nekk ur t-ssineγ

Ar taggara, iqqaṛ-d umedyaz ayen akk iqeṛṛḥen di tedyant-agi, abeεda imi ur myussanen ara. Argaz-nni, ittwanγa sγur yiwen ur t-yessin, ur isεi yid-s aγilif; ma d winn t-inγan, ur t-issin ara daγen yerna ur isεi ara yakk ayen iγef ara t-ineγ. Ittemma inγa-t axateṛ kan snedhen-t-id ad t-ineγ. Inγa-t war-iswi, inγa-t war-ssebba, inγa-t acku wid t-iḥekkmen keṛhen-t… Snulfan-as-d acengu, netta iṛuḥ ad t-iqabel, ad innaγ yid-s, neγ ad t-ineγ.

D annect-agi ziγen i t-isḥerḥren s axxam, i t-irran la yeshetrif, d annect-agi i yehudden iman-is, d annect-agi i as-ikksen asirem i wul-is…

Tamsirt

Tamsirt i ilaq ad tt-iṭṭef umdan seg usefru-a d tamsirt ẓẓayen aṭas. Imi amedyaz, deg usefru-agi, isqerdec-d yiwet n temsalt yeεnan akk talsa, neγ imdanen akk n ddunit, maci kan timetti taqbaylit. Deg usefru ines, amedyaz ittmeslay-d γef lewḥuc, uccanen neγ Waγzen…, amek i neqqen, syinn, yuγal γer umdan amek i ineqq.

Ihi, lewḥuc, neγ iγeṛsiwen, neqqen i wakken ad ččen. D laẓ nsen i ten-issawaḍen ad nγen, acku timeγiwt γer-sen, d ayen yellan yettwura deg yiman nsen. Akken i d-ttuxlaqen. Yerna, aγeṛsiw, ma ur yelluẓ ara, ur ineqq ara. Amdya: nettwali yakk d akken izem mi ara yili yeṛwa, xas ad ttlawaḥent zdat-s tzerzarin (tiγzalin), ur tent-ittṣeyyid ara. Ihi akken yakk i gan yiγersiwen, ur sεin ara, mbaγir laẓ, ayen ara ten-issiwḍen ad nγen.

D acu kan, amdan, izmer ad ineγ mebla iswi, mebla ssebba. D annect-nni i yebγa ad t-id-yini yakk umedyaz deg usefru ines. Cfut kan d akken, inγa argaz acku snedhent-id, inγa xas akken ur myussanen ara…

Timenγiwt d tigawt iqeṛṛḥan mliḥ mliḥ. Tettaẓay uqbel ad d-teḍṛu imi tessutur-d aṭas n tissas akked tezmert. Amek ara tizmireḍ ad tekkseḍ tudert i walbaḍ? Amek ara tizmireḍ ad t-waliḍ issufuγ ṛṛuḥ gar yifassen-ik? Yerna tettaẓay daγen segmi ara d-teḍṛu imi d-tettağğa lateṛ d ameqqṛan d wul n umdan. Cfawat, udem n winn akken immuten i d-yetuγalen di targit, ssuγat-is, idammen-is…

D tidet, deg usefru-agi, amedyaz iḥka-d amek yenγa argaz mebla akukru, inγa-t s yidim semmḍen. Akka, llan wid i yezmren i tmenγiwt, zemren ad ssufγen tudert s tuqqna n wallen. D acu kan, muqlet γer taggara-s amek i as-teḍṛa dagi i umedyaz. Σeṛqent-as akk, iteddu ur izri sani, tekkaw tasa-s, ifsex wul-s…

Timenγiwt tneqq winn inγan
d winn ittwanγan

Tuggra

Limmer ur llin yimezwura, ur ttilin yineggura. Ayen akka i γef d-yewwi awal umedyaz d ayen yettwassnen si zik deg umezruy. Acḥal n ṭṭrad i d-iḍran gar yigduden, acḥal n yimdanen i yessekkan deg-sent yerna ur zṛin γef wacu i nnuγen.

Iεdawen ass-agi
Ass-a neγ iḍelli
I ten-id-ixelqen d nitni
I ten-ittqabalen d nekkni

Amdan ittqabal acngu t-ixḍan, ittnaγ di ṭṭṛad ur izṛi sebba-s wala iswi-s, ineqq s ndiha, ineqq s ddγel, ineqq s lkeṛh, ineqq akken ad issismeḍ ul-is, ineqq akken ad d-yerr ttaṛ… Nezmer ad d-nini d akken timenγiwt ala γer umdan i tella… Nezmer ad d-nini d akken amdan, ala timenγiwt i yessen…
Ceyyεet-d tuzinin, tamiwin akked yisteqsiyen nwen γer: Tasekkla Taqbaylit

Wal-it aḍris-agi di PDF :

Mesṭafa Kamal At Remḍan
SIWEL 251402 Mar 17

Laisser un commentaire