TAMAGIT DI CCNA AMḤADI   AQVAYLI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL)  — Leqrar n yal amdan d nekwa-ines . Mebla nekwa,  amdan xas ma  yella , xas  i teddu nnig tmurt ,   deg yixef n yiman-is yella amzun ulac-it  .  Ɣef aya seg asmi ar ad illal    wamdan ɣer tudert alama d-asmi ara yemmet aɣbel-is  amezwaru  d- amek ara d-yaf anwa i d-netta, amek  i d- netta . Lhejna-s d-amek ara d yemlil netta akked  yiman-is. Ɣef annect-a asteqsi irekmen, am aman ɣef times  deg allaɣ-is  d-asteqsi ihuzan tixliǧin n yixef n yal yiwen ɣer yal lqum di yal zzman : «  anwa id nekk ? ». 

Tuttra-agi ur telli ara d yelli-s n ugacur neɣ d tnefcic ɣef tudert. Tuttra-agi azal-is meqqer  imi meskud ur yegi ara wamdan isem i nekwa-s, timadit-ines  ad tezg  tqecem, tesḥurejdul  ɣef tɛakazt n cekk akked  lkerh n yiman. Meskud amdan ur yeɛqil ara iman-is di lemri n lbeḍna n yixef-is , yura fell-as ad  yettɛabbi timadit tameɛlalt  am uzembil ɣef tuyat-is.

 S wakka, nettaf belli   deg waguran imenza n tudert-is ,  llufan ur yezmir ara ad yesemgired gar wayen yellan  deg iman-is d wayen yefɣen  ɣef yiman-is. Ixef-ines  yezdew deg ufezqi n wer ameyez  (le syncrétisme indifférencié ) d-annect-nni i t-yettaǧǧen ur yettmeyyiz  ara gar ayen yellan ines d wayen yellan berra n-ines .  Di reḥba-agi tamenzut n tudert-is    mi ara d yemslay llufan  ɣef yiman-is ur d ineṭeq ara s «  nekk », yesenɛat-d iman-is s yisem is ggan imawlan-is . Simmal  yettimɣur di leɛmer simmal tgemu    usekkud-ines  . S tinegmit-agi ara  yebdu ameyez gar  iḥricen yettikkin deg iman-is d wid yellan  nnig yiman-is. Ikečem imir  deg ufezqi  amesmigred( le syncrétisme différencié) s wacu yezmer ad yeɛqel «  Nekk »-ines ɣef «  Nekk » n wiyad. Seg imir alama yemmut ,  tidmi-s tettinnig ɣer tabḥatin n usferfed akken ad tjab isufar ara yeggan leqrar i «  Nekk » ines id yufraren . Anadi-agi d netta ara t-yawwin ad yeḥluceg ɣef timsal   yekkan nnig  tillin  akken ad t-sers  ɣef umanar n  tidet yefran : tidet-n yiman-is.

 Tidet-nni  ɣef yettḥetic  wamdan  i wakken ad yesɛukkez fell-as  deg abrid n tudert :  d nekwa-s !  Nekwa n yal yiwen  tbedd s yisem tewwi . D-isem-nni  id -as yettagen udem amer ad taflali si gar leɣmam n-nnger id tesmirin fell-as wussan . Tamselt n nekwa yezzi fell-as wawal.  Fell-as icar umedyaz s yifyar-agi : «  i win ur nesɛi isem/ i wacu yella ? / ay akka  i d-lhem/ yuɣal d menwala/ ur yesɛi udem/ ur yesɛi ayla/ i limer yefhem/ tidet d nekwa ». 

Awal yezzi ɣef timagit ,  acku mi ara yemuqel wamdan ɣer  lemri n tudert , di tilawt ɣef yisem-is i yettnadi  gar tugniwin is-id  yettuɣalen si telqay n telqay n wayen iɣeba wudem n lemri-nni. S wakka nezmer a nefhem belli d-awezɣi ad tbedd nekwa  n wamdan neɣ n weɣref  ma yella isekilen yettenǧaren inumak i tudert ur as-ggin ara lmendad  i yisem-is. Tansa n yal ixef d nekwa  inesxen ɣef taglimt n lyafuxa–s.

Tawwurt  n-nekwa d-isem id-as ɛalqen  akken ad tesɛu  leqrar di reḥba n tillin. Annect-a  nettemlil  yid-s di tudert  imi yal mi ara d nemmager amdan i tikelt tamezwarut asteqsi-nneɣ id zeggiren s -imi  d tuttra-agi  : «  kečč  anwa ik-illan ? ». S wakka yettban belli isem newwi(s lebɣi neɣ mebla lebɣi) d netta iɣ-id yesenɛaten i wiyaḍ. D netta iɣ yettaggan tillin ɣer wiyaḍ am akken diɣ d netta iɣ yesemgaraden ɣef wiyaḍ. «   D  isem wwiɣ iyi rran d nekk mačči d wayeḍ » id yeqqar wanzi.

Kra n win yewwin isem-is yid-s, ay anda yebɣu yuɣi-t  lḥal,  lḥir n tudert yetterran ixef di ccedda-s  yettuɣal d-afesas, yeshel i uqazem, yeshel i tmerniwt.  Abeḥri-nni yettcebbilen lexwaṭer s yir tuttriwin, s yir asmendeg yettuɣal  d-arfiq yezuzunen tugdi n wass-a , d tin uzekka akked  ndama n yiḍeli.

Aya merra  yesenɛated  d-akken win iɛadlen akked yisem-is, yekcem di lɣerza n nekwa-s. Yessen i wezrireg  gar  ulman n uẓẓeṭa iɛalqen ɣef ufagag n tmedurt.  Si tama nniḍen kra n win yemɣunzen d yisem-is, tettuɣal-as tudert am ujaɛbub uɣanim xas yewweḍ ur yeddim, xas yeddem  ur yewwi.  Kra n-win yemɣunzan d yisem-is di tilawt yekker trad gar-as akked  « nekk » ines. Amdan am wagi ( yellan di lhejna n umenuɣ netta d yisem-is)  axṣim-is amenzu d-iman-is. Tudert-is tettuɣal d tarbut iseqan s tesmem  n lkerh akked terzeg n dɣel.

 D anect-nni  i t-yettaren yefka anzi  ar  tḥacaṭ n wabrid  id yugmen aman seg yir amillus.  Amdan am win yezga yesirxis    deg yiman-is   imi ixef-is yenker    d-acu yella, yettwali iferdisen yebnan timadit-ines  d iferdisen war azal. Ihi  Akken ad yifrir yixef n yal amdan neɣ  n yal agdud ilaq lɛaza . Lɛaza tettili-d ma din yeɛdel isem ɣef bab-is. Win yesnan acu id netta ur yetteḥwiji ara asfujeɣ neɣ  zyada n wawal akken medden ad zṛen neɣ ad fehmen  belli yella. D annect-a ɣef id yewwi awal Lounis Ait Menguellet deg ifyar-agi anda is yeqqar :  «  ma nnan-ak-id anwi ik-yillan/ inni-t –id mebɣir cwal ». Ferḥat Imaziɣen imula s ljiha-s yesfehm-d talluft s yifar-agi : «  fiḥel aserfiqaɛ  deg iḍaren / neɣ aẓebel deg warquqen/ neɣ asuɣu deg imezuɣen/ nekni d imaziɣen ». 

Mača tikwal iɛarreq yisem i bab n yisem. Tikwal yettnejli yisem ɣef nekwa. Tikwal isem ittefer iman-is ɣef  win ur nessin-ara d- acu i d-isem. Di tagnit yecban tagi  , ixef yettuɣal am uffus mebla iḍuḍan xas yeger  uraw anerfud ulac.  I wakken isem ad yezg dima nnig tawenza n yixef neɣ n-wagdud, imdanen taggen-as lumayeṛ akken dima ad dlun ɣef lǧera-s. Mačči  d tikelt neɣ snat i yeffeɣ lqum akken ad inadi ɣef yisem-is amer as-yerr lmendad i nekwa-s. Ulac abrid iweɛran ɣef iḍaren yettnadin isem , ulac ugur yesefcalen ulawen yebɣan ad ggen nekwa. Ahat d lḥewj ɣer  tiffin  n yiman i yeǧǧan amedyaz  ad as yinni : « a tamurt-iw… lli-d lḥebs ɣef yisem-iw ! »

Nekk n-wamdan leqrar-is d- nekwa-s.  Mebla nekwa  yettɣimid «  Nekk »  d-iffer ur neddi d-ufruk-is. Maca akken  a tilli nekwa, ilaq-as diɣen ula d netta-t  agni anda ara tegg lmendad i yiman-is. Agni yettagen anṣib   i nekwa d taferka anda ara gmun iẓuran-is akken ad ttaf lliqa n tudert  s wacu ara tiddir teɣzi n wussan akked isaggasen. Taferka-agi tezmer ad tilli d tawacult ( wuɣur yezdew  wamdan) d -adrum , d taddart , d-lɛarc  neɣ tamurt  (anda id illul wamdan).  Deg aya nekwa tecba aseklu yeḥwaǧen akal akken ad yaff deg iciwi-s isufar s wacu ara   yenerni  yerna ad yewɛu ad yegger  ixulaf s wacu ara tdum cetla-s. Leqrar tessa  tmurt i tillin n « Nekk » , d netta i d-tidet n yal tamagit  yellan.  Anamek n wawal nettaf-it deg ifyar agi id yenna umedyaz s demma  : «  temurt d leqrar/ aḥlil n win ur tt-nesɛi/ seqsit aɛṭar/ netta awen –d yinni/ yerwa anemḍar / ur yeḥbis tikli/ mi d-teseqsa tewser/ wissen anda yeɣli ? »

Mebla areṣṣi  n leqrar di tmurt, a tteḍru d nekwa  am ubuqal yeɣlin yebḍa d iceqfan. Nekk n wamdan ad yeḍḥu d-amaɛlal imi ala di reḥba anda id yuggem abeḥri amenzu n tuddert  id yettaf isufar yesehluyen ixef-is, yezuzunen agassen-is.  Ɣer -nneɣ nekni s yeqbayliyen  leqrar-is d tamurt n leqbayel. S tbut neɣ mebla tbut , ddaw leɛnaya n tafrit neɣ mebla netta-t  leqbayel qqnen tillin-sen ɣer wakal ( anda id tturabben) ɣer udrar( anda id lullen) ɣer tmurt n leqbayel( anda iɛacen). Ur yelli ara s-ugacur i temsawalen leqbayel  bay-gar-asen « araw n tmurt » ( aqvayli mi ara d yemager aqvayli-niḍen ur yessin ara, yeqqar-as mmi-s n tmurt). Tifrit n yiman ɣer leqbayel tettiǧhid s  leqrar neɣ iẓuran i ten-icudden ɣer iderma-nsen, tudrin-nsen, idurar-nsen. Anamek agi amenzu n leqrar  yettaf  «  Nekk » deg akal  mačči d-izli id yettuɣal di tmedyazt taqvaylit.  Amedya ifayar agi yettwasenen :  «  deg akal anda id mraṛɣeɣ » ( Matoub Luunes)  neɣ «  akal ansi id nefruri »( Lounis Ait Menguellet). Di lbal n yiqbayliyen akal d netta  i d-tixmirt s wacu yesleɣ yixef n «  Nekk-nsen » , d akal id as  yeggan lmendad. Akal-agi anda tikwal «  marren idamen » anda tikwal nniḍen «  lḥan iḍaren » neɣ tikwal «  swan-t tidiwin » d tansa n nekwa yezdin yal aqvayli ɣer inumak  n yiman-is. Tansa-agi ( mehṣub tamurt)  di yal lawan tettuɣled ɣer-s tmedyazt taqvaylit. Tikwal  tuɣalin-agi  tettili s tmena tusridt( amedyaz yettader-d tamurt n leqbayel ɛinani) amedya  ifyar agi : «  abeḥṛi siweḍ-asen slam/ i warrac akk tmurt-iw/ idurar n leqbayel/ dina yeɣlin watmaten-iw ».  Tikwal-nniḍen mebla  abder n tmurt, aciri yettili kan s lewhi.  Amedya : « tellul-d i tmurt i nḥamel/ anda qqaren jmeɛliman » ( deg ifyar-agi s useqdec n wawal n « jmaɛliman »  amedyaz yemlad anta i d-tamurt yeqṣed si tama, si tma nniḍen leqbayel ( mi ara sllan i yifyar-agi) fehmen anti id tamurt ɣef yuzzel wawal deg yimi n umedyaz )  neɣ amedya nniḍen  « Deg idurar-ihin id netturrebba » ( dagi diɣen  aseqdec n wawal n wadrar  neɣ idurar   d netta i d-imesenɛet n tmurt  ɣef acu id yettmeslay umedyaz). Tikwal nniḍen aciri ɣer tmurt  yettassed akken nniḍen.  Aciri-agi yettaddem lliqa-s deg leɛwayed n timeti  ansi id  yuɣ aẓar. Amedya «  adar n nnif », «  akal n lejdud » , «  tamurt n lɛaz akked lḥerma », « adrar n leɛnaya ».  Deg usefru -ines « tamurt-iw »  Lounis Ait Menguellet ur d yebdir-ara ula d yiwen ubrid  isem n tmurt n leqbayel. Akken a tt-id yesenɛet isened ɣef udem n tmedurt n yeqbayliyen( s wayen yellan deg-sen yelha d wayen yellan deg-sen diri-t) akked   tugniwn tekseb  tmurt d wamek i tt-yemsel ugama : «kul taddart/ tccud azrar s-idurar/ icudden mebla imurar  s-icerfan /  tamurt-iw  d-izurar/ ɣef idurar/ iccuden mebla imurar  s- igenwan » neɣ diɣ  « akka wid s-anga / nḥas akked dheb mmlalen/ akka wid s-anga tirugza d lɛib ttlallen ».

Deg akken d tamurt i yegan leqrar i nekwa, fell-as i yenǧer yisem yegan udem i timadit n wamdan, ɣef aya  temdyazt taqvaylit tenǧer ifyar s demma akken a treṣṣi di tafrit( conscience)  n yiqbaliyen anamek n «  Nekk -nsen »  akken ad yefti, ad yegmu ad iqazem acqirew n  umezruy akked tixidas n zzman. Deg akka ad nnef tikwal  tamurt ɣer imedyazen d dduḥ : «  dduḥ ɣef i ncenu/aten deg udrar yulli », tikwal  diɣen tamurt d-aɣbalu n tabɣest «  idurar nedheɣ  yiswen/ ṣṣut-iw anwa ur as-nesli ara ? »,   tikwal diɣ tettuɣal d tamwanest deg ussan n ṭlam akked  tijuǧḥa  «  ay idurar n Ǧerǧer/ leɛca deg targit nemẓer »  , neɣ «  ma d-azal neɣ mazal/lmal ifud tura/ di tili ar d-anqeggel/deg udrar n Gerǧura », neɣ « ina-s muqel Ǧerǧera/ d-adrar n rehba/ din-a iɛacen yizmawen ». Ulac win is iḥulfan i yinumek n tmurt  akked d azal-is deg usebddi n timadit am win umi tettwakes . Deg akkan yettwaḥrem seg ufezqi n leɛnaya  tettera tmurt  ɣef mmi-s,  ahat ifyar -agi n Sliman Azem wwin anṣib meqran n-ucayuḍ ɣef akal akked tmurt imi akken qqaren ala win yewten d win yettwaten i yeẓran amek i tegga tiyita : «  ay ɛasas n tala / aqli-yin deg yir liḥala/ ul-iw imena-d tamurt/ zehr-iw yenna-d ala »neɣ diɣ «  qebleɣ tikli deg walluḍ/ axir ad ččeɣ abeluḍ/ wala akka d-aberrani » neɣ diɣen «  tamurt-iw tin ɛazizen/ǧǧiɣ-kem mebla lebɣi-w/ nekk zedɣeɣ anda nniḍen/ ma kem-nni tezdeɣ ul-iw ».

Ɣef aya irekli i nezmer ad ninni: i wakken amdan ad yemǧazi netta akked  Nekk ines, ad yeɛdel ixef-is d yiman-is, ur yettilli-ara d win yesḥurejdulen ɣef yir idaṛṛen deg abrid n tudert ( tin n wamdan neɣ n wagdud neɣ n tɣerma)  ilaq –as nekwa. Nekwa tewwi-d ad teṣɛu isem. Akken ad tdum nekwa ilaq akal( tamurt/leqrar) ara tt-iḥerzen. Lebni n cetla  yesutur deg wamdan  tansa( amek ara yettweɛqal) akked  d-agni i tudert ( tamurt). Win isuken tamuɣli ɣef tmedyazt n teqbaylit d inumak-agi meṛṛa a wukud ara d yemlil. Di wwec ad yegzu anwi i t-yillan!

H@S
SIWEL 172308 AVR 21