Buɛlam Messusi, seg tmedyezt γer tsuqilt

Buɛlam Messusi, seg tmedyezt γer tsuqilt

On

TASEKLA  (SIWEL) — Tasuqilt n yidlisen seg tutlayin tiveṛṛaniyen γer teqvaylit tevda tettaγ aẓar. D aḥric ar ad d-yernun afud d tvaγurt i tsekla d tutlayt n tmurt. Ger yedlisen i d-yettwasuqlen iseggasen-a ineggura yella: « Amγar d yillel » n Earnest Hemingway, « Nnvi »…