ΣMEṚ MEƐUCI, VAV N KRAḌ N WAMMUDEN N TMEDYEZT, UNGAL, D UḌEVSI N YISEFRA

ADEKKAR (SIWEL) — Σmeṛ Meɛuci, d yiwen seg yilemẓiyen Iqvayliyen i yefkan azal i tutlayt-is d yidles-is, ama s tira neɣ s tmedyezt. Σmeṛ ilul deg useggas n 1987. Yemɣur-d deg taddart n Tizi Lqeṛn, di tama n Udekkar, agezdu n Vgayet, deg tmurt Taqvaylit.

Si tesdawit n Σebdereḥman Umira n Vgayet, i d-yewwi agerdas-ines deg tutlayt tafransist. D acu tutlayt-agi taveṛṛanit ur as-telli  d ugur i wakken ad yaru s tutlayt-is tayemmat.
Ilemẓi n 33 yiseggasen iḥemmel akk ayen yeqqnen ɣer tẓuri, tira, d ccna s Teqvaylit, iḥemmel nezzeh anaẓur Lewnis Ayt Mengellat, d umedyaz ameqqṛan Si Muḥend Umḥend.
Seg useggas n 2016 ɣer da yettidir deg Marikan, d acu kan werǧin yettu Taqvaylit-is. Yefka azal d ameqqṛan i tira, d tmedyezt. Deg ussan-agi yezrin yessuffeɣ-d adlis-ines wis ukuẓ (04), yettnuzu deg usmel n Lulu. com. 

Iqbayliyen i yettidiren, ama di Marikan, Kanada, neɣ deg Luṛup zemmren ad t-id-aɣen s ttawil n internet. S wakka daɣen i nezmer ad nefk afud i yilemẓi-nneɣ amaru, i wakken ad yernu idlisen-nniḍen, akken daɣen ara tnerni tutlayt-nneɣ, ad teddu ɣer zdat.

Ayen i d-yessuffeɣ yakan :

  • Tasusmi-k – ungal, 2015
  • Tiliwa n tayri – CD n yisefra, 2016
  • Yir aṭṭan – tamedyezt, 2016
  • Temẓi tawessart – tamedyezt, 2017
  • Azemni – tamedyezt, 2020

Amunan Aqvayli
SIWEL 201200 DEC 20