D TAQVAYLIT I D-YESSAWLEN

TIZI WEZZU (SIWEL)  — Tujjya s tɣawalt a Nna Xluǧa. Nekni akk-it d Ilwennasen, s idis-im, s idisan n twacult Ḥamzi, s idis n yal-tal win/tin ara yettwawḍen deg Teqvaylit-is.

« Yemma-s ur tesviṛ fell-as
Yal amḍiq ur teǧǧi ara
Teẓra mmi-s yekcem leḥvas
Uwin-t ur t-teẓri ara
Leḥkem amessas
S ujenwi n nnḥas
I igezzem i medden tasa
Cukkeɣ ad d-yaweḍ wass
Deg ad mmesden lemwas
Amcum ad t-telḥeq tyita »
……………………………………….. Matoub Lwennas

I kem a Nna Xluǧa

162 n wussan deffir tewwura n wuzzal.
162 n wussan d iveddi ɣef umnaṛ n tewwurt, d agani ansa ad d-yennulfu wudem n lemṛi.
162 n wussan, seg wass ɣer wayeḍ, tiṭ tesruddum, tasa tneggi ɣef waɛziz ur d-neččuṛ tawwurt.
Xas izen-is yettfeggiḍ d tavɣest, xas teẓra ad teffukti tegdert-nni i tesseɣli, ad tgar imɣi xas deg uẓru yeḥfan…imɣi ad yefken iẓuran ara yedlen ɣef yigran, ara d-yefken lɣella tameqrant yal ayyur n yevrir.
Tasa n tyemmat…tasa tamcumt i teqqar yemma. Yal ass n sem « lǧemɛa » akked twalin n taddart n Ililan icebbḥen s tqendyaṛ n teqvaylit, arrac d tarracin, ilmeẓyen d telmeẓyin…am tejlivt n tsedwa d yizmawen i ttaɣen iverdan n Makuda s tewlafin n Lwennas d yisuɣan i win yevɣan ad isel almend n uslelli n unekraf n tikta d ussukkes-ines seg tuccaṛ n temhersa i ixeddɛen deg Teqvaylit ayen ɣef teddafaɛ deg tgelda n udavu aɛrav ineslem.
Aṭṭan n Nna Xluǧa ur d win n tfekka, d acerrig n tasa n tyemmat yessawalen i wayen turew.

 • Anta tasa ur nettcirriw sdat teɣri tasusamt yecvan ṛṛɛud d levreq deg yigenwan?
 • Acu ara isebbṛen ul yekkaten akken yekkat uḍar dderz deg tikli akken ad yelḥeq mmi-s n wuday?
 • D acu-t yiḍes i tiṭ isellen i waman d yisɣaren mi ad ttnaddamen nettat tesseḥsav deg yitran n yiḍ segmi ad lalen ar ad ɣlin ur yettali wass fell-as ?
 • Acu ad d-ijemɛen allaɣ, acu ad yessadren tiqit d telqimt i tin i umi tegzer tasa, i tin i umi ijeffel, yettseggix wul ɣef win ḥeṛṛent tewwura n wuzzal?
  Yezga Lwennas yuzzel deg yiles-is, « mmi ur yukir ur yenɣi », « mmi d win yeɣran, yettuṛebban… », « mmi d win ur nettaɛfas ula ɣef tweṭṭuft », « mmi d Aqvayli, d ayen ɣef i t-id-ṛebbaɣ i yedda uḍar-is », « mmi d iseɣ n Teqvaylit »…
  UHU a wid iḥekmen, ur iyi-t-tettksem ara.
  Adeg n mmi deg tallunt n tlelli, gar tcuḍaḍ n yimawlan, n yimeddukal d wid-is, ger lḥen d tirga d ccnawi n tmurt-is.
  Ḥṣut a wid iyi-t-icleqfen ger yifassen, ma tenwam tuwim-t dayen dɣa tefram…
  Ḥṣut ihi: YUGURTEN urǧin yemmut, yettlal-d deg tal tafsut.

Tujjya s tɣawalt a Nna Xluǧa. Nekni akk-it d Ilwennasen, s idis-im, s idisan n twacult Ḥamzi, s idis n yal-tal win/tin ara yettwawḍen deg Teqvaylit-is.

A;li Belhot
SIWEL 161520 MAR 21