« Azul » neɣ « ssalam » ?

« Azul » neɣ « ssalam » ?

On

TIKTI (SIWEL) — Aṭas n watmaten Iqbayliyen, tɛifin « Azul », am akken d rregmat neɣ am akken d awal amcum. Ḥemmlen ad ssawalen s « Ssalam »,  ɣur-sen d awal ifazen γef « Azul ». Ansi i d-yekka waya ? Widak, d wid i yessexlaḍen ger ddin n…