Asebrurez asekklan n usefru « Di lmut-ik » n Zedek Mulud

TASEKLA (SIWEL) — Asefru-agi, « Di lmut-ik » ixdem-it umedyaz-acennay Zedek Mulud di tesfift «Tuttriwin» i d-yeffγen deg useggas 2000. Am akken ixdem tajmilt i Lwennas Maεtub di tesfit-is iεeddan, tikkelt-a d tajmilt i unazuṛ sumata, d tajmilt daγen i wid akk yeγlin deg umennuγ nsen γef tsekkla, izerfan n umdan, neγ ladγa tamagit akked teqbaylit.

Tella-d di tmetti taqbaylit d akken mi ara yemmet unazuṛ, imdanen akk ad d-εejlen ar γur-s, ar taddert-is, γer uẓekka-s. Ihi dagi, amedyaz, iγaḍ-it lḥal mi iger tamawt-agi i tmetti, abeεda tizlit-agi d tinn iḥeznen, neγ d tinn yessḥassfen imi tgellem-d yiwen seg waṭṭanen i yellan di tmtti taqbaylit.

Ittmeslay-d umedyaz γef unazuṛ amek yella di tudert-is, ah-at ur tzad ara tebγestis, d wamek ara yuγal asmi ara yemmet, ass-n mi ara as-yuγal udriz i wumi ur iḥeddeṛ ara. D aserwes gar wamek i llan medden ttwalin-t akked wamek ara t-ttwalin deffir lmut-is.

Acewwiq

Di lmut-ik ad d-tlaleḍ
Alamma temmuteḍ
Ara zṛen medden lqima-k
Di ṛwaḥ-ik ad d-tuγaleḍ
Alamma tṛuḥeḍ
Ara ṛuḥen ad nadin fell-ak
Imir-n ara tidireḍ
Asmi ara txasseḍ
Imir-n ara iban wayla-k.
Imir-n ara tidireḍ
Asmi ara ten-txasseḍ
Imir-n ara iban wayla-k.

Asefru-agi ibeddu-d s yifyar-agi d-nsers dagi ufella. Icna-ten-id ucennay d ucewwiq kan, mebla aẓawan i wakken ad d-ijbed di tezwara winn ara iḥessen. Yerna, ibγa ad ilin yifyar-a d tazwert i wayen ara d-yini yakk deg usefru ines.

Di lmut-ik ad d-tlaleḍ
Alamma temmuteḍ
Ara zṛen medden lqima-k

d nitni i d tasarut n tmedyazt-a, abeɛda imi d-fkan srid tikti tamatant. Yerna, ur llin ara d ayen iweɛṛen akken ad ten-ifhem umdan.

Awal «Di lmut-ik ad d-tlaleḍ», lmeɛna-s, am akken mi ara d-ilal llufan, ad feṛḥen akk medden yis-s, ad heddṛen ala fell-as, ad neddhen yis-s, ad d-ttaddren akk isem-is, ad iččaṛ uxxam-is d imdanen, akken ara as-teḍru i unazuṛ asmi ara yemmet.

Ikemmel-d syinn kṛad n yifyar nniḍen s yis i yerna issebded daɣen wid iɛeddan mi d as-yenna:

Di ṛwaḥ-ik ad d-tuγaleḍ
Alamma tṛuḥeḍ
Ara ṛuḥen ad nadin fell-ak

Alamma tewwi-t lmut ara d-yuɣal unazuṛ. Alamma dayen, ulac winn izemren ad tizeṛ, ara ttnadin yimdanen fell-as. Alamma ur yezmir dayen ad yehdeṛ ara ttnadin ɣef wayen d-inna ur as-slin ara neɣ ayen d-iğğa ur t-zṛin ara.

Imir-n ara tidireḍ
Asmi ara txasseḍ
Imir-n ara iban wayla-k.

Deg yifyar-agi, amedyaz yuɣal la d-ittmeslay ɣef lexṣaṣ ara ixaṣṣ winn yemmuten. Wid illan ḥemmlen-t ad as-rren tajmilt, ad nadin ɣef wayla-s ah-at ad t-sbedden. Tamawt kan, mi as-d-iɛawed ucennay i wafir wiss sin «Asmi ara ten-txasseḍ» ilha-d dagi imawlan neɣ ilugan n winn immuten akked lexṣaṣ, neɣ tujjma, ara ten-izzmen.

D ayen ittγaḍen mliḥ mliḥ imi ifat ad yucaɛ yisem-is nnig wayen illa mi yella di tudert-is. Ihi deffir lmut, anazuṛ ad d-tebdu tudert-is tiss snat di war-tudert, maca ad tebdu daγen tudert-is tiss snat dagi di ddunit, gar yimdanen, lameεna s wudem nniḍen amaynut.

Izli amenzu

Asmi ara d-tezgiḍ akkin
Syagi tṛuḥeḍ dayen
Ad fakkent ar medden tesmin
Mi ara tfakkeḍ gar wallen
Yall mi ara k-id-ttmektin
Ad neẓmen ad sḥissfen
Isem-ik ad d-yeglu s meskin
Yall mi ara k-id-yebder yiwen.
Di lmut-ik, di lmut-ik, ad d-tlaleḍ.

Wagi d izli amenzu n tezlit. Deg-s ara d-iban yilγi n usefru, yerna deg-s ara d-yefk umedyaz tamuγli talqayant tamezwarut γef wayen d-yenna di tezwart. Di ccna, acennay ad iserreḥ i taγect-is s uẓawan, yerna dagi ara d-tban i tikkelt tamezwarut d akken tizlit-a d anezgum akked lqeṛḥ i yiss i tneṭṭeq.
Inna-as ladγa:

Ad fakkent ar medden tesmin
Mi ara tfakkeḍ gar wallen

S kra n winn illan isεa tismin mgal anazuṛ-a ad ten-isfeḍ, ad tent-ittu, acku ur llint tesmin di lmegget. Ma yella yiwen teḥwes-it lmut, ma yif-ik, ad iqqim yif-ik; ma tifeḍ-ṭ, ur ittizmir dayen ad k-yif. Ihi ad fakkent tesmin, ddγel akked leḥsed u yall wa ad iṭṭef amkan-is.

Yall mi ara k-id-ttmektin
Ad neẓmen ad sḥissfen
Isem-ik ad d-yeglu s meskin
Yall mi ara k-id-yebder yiwen.

Anazuṛ mi t-tḥeṛṛ lmut akkin, ad smiskinen fell-as medden, ad yeqqel netta s yiman-is d meskin. Imeddukkal-is mi ara t-id-ittmektin, ad sḥissifen fell-as, wid t-iεuzzen ad neẓmen fell-as, wid t-iḥemmlen ad run fell-as.

Izli wiss sin

Yall yiwen ad as-iban yeγfel
Yall yiwen ad as-iban iḍuṛṛ
S kra n winn i k-yerran d ccγel
S kra n winn ak-isεewjen lumuṛ
Winn k-ikeṛhen ad k-iḥemmel
D ul-is ara as-igen leγṛuṛ
Ad k-iwali anda imuqel
Tenγel tiṭ maday teččuṛ
Di lmut-ik, di lmut-ik, ad d-tlaleḍ.

Ur yelli kifkif akk amek iswa unazuṛ-agi γer yall amdan. Deg yizliagi, ittmeslay-d umedyaz γef tmuγli-agi n medden ara ibeddlen dγa mgala anazuṛ yemmuten. Llan wid ara yettun ayen iεeddan, wid ara yawin tikti tamaynut γef unazuṛ, wid ara t-yissinen dγa ass-nni kan, wid ara as-isemmḥen ma iḍlem-iten, akked wid ara yettnadin ssmaḥ ma ḍelmen-t.

Di tudert-is, anazuṛ, yall amdan amek i as-d-ittban:

Yall yiwen ad as-iban yeγfel
Yall yiwen ad as-iban iḍuṛṛ

D annect-agi abeεda i asen-d-ittaken tikti sεan γef unazuṛ-a. D acu kan, amedyaz dagi, ittmeslay-d γef wid yesεan yir tikti γef unazuṛ akked wid i as-d-iffγen γer lεib.

S kra n winn i k-yerran d ccγel
S kra n winn ak-isεewjen lumuṛ

Ihi, mi d-testeqsa lmut, tikti-agi taberkant ad tbeddel acku lmegget ad yuγal d

meskin. Llan dγa wid ara yettun tuḥsifin, wid ara yendemmen, ad ten-izzem wul nsen. Llan wid ara yebrun i ufus n lbaṭel i sεan mgal anazuṛ-a ladγa mi ara yuγal d ameγṛas n tsekkla akked yidles. Γef wannect-a i as-yenna deg wawal-is:

Winn k-ikeṛhen ad k-iḥemmel
D ul-is ara as-igen leγṛuṛ
Ad k-iwali anda imuqel
Tenγel tiṭ maday teččuṛ

Mi ara d-yaweḍ yimir ideg acengu ad iru af winn ikṛeh, dinna i iqeṛṛeḥ lḥal acku di tudert, myezgan-d, ma di lmut, myujjamen.

Izli wiss kṛad

Taswayt ad texdem ccγel-is
Ayen kečč ur texdimeḍ ara
Ad d-terr i umeγbun lḥeqq-is
Ad ttuγeṛment tregwa
Wi iḍelmen ad izzem iman-is
Wi inedmen ur k-id-yetterra
Yall yiwen ayen igzem yiles-is
Ad as-d-ijab lexyaḍa
Di lmut-ik, di lmut-ik, ad d-tlaleḍ.

Ibeddel yidis n tmuγli n umedyaz deg yizli-agi. Tura, yuγal la d-yettmeslay γef teswayt s umata i as-d-izzin i unazuṛ amek ara tebeddel. Imi imdanen uγalen ala γef unazuṛ-agi i heddṛen, rnu-as daγen taγeṛfant ara yesεu netta segmi ara yemmet, illa wayen ara d-ibanen ur ittwassen ara yakan segmi uγalen ttnadin akk fell-as.

Inna-as ladγa:

Taswayt ad texdem ccγel-is
Ayen kečč ur texdimeḍ ara

Anamek n waya d akken, ayen akken yebγa unazuṛ ad t-ixdem di tudert-is, tura ad ittwaxdem weḥd-s. Amedya: asmi yella Lwennas Maεtub, ur yelli ara γlay γef wulawen am akken yaγlay segmi yemmut. Yerna, alammi yemmut i tessaweḍ tmetti s anda akken ur tessaweḍ asmi yella. Nebγa ad d-nini d akken tisutiwin ad beddlent, udem n unazuṛ ad yicbiḥ yerna d annect-n ara yawḍen s iswi yettnadi. D acu kan, iswi-agi ad d-yass nnig lmut-is.

Daγen, awal-agi nezmer ad t-nefhem akken nniḍen. Tikkwal, mi ara yemmet yiwen, imdanen zemren ad inin fell-as ayen ur nelli. Ad d-inin d akken yexdem ayen netta s tidet ur yexdim. Ad d-gren fell-as ayen netta ur inwi ara acku ur mazal ara izmer ad yerr awal.

D acu kan, udem yessfṛaḥen, tidet ur tetteffer ara. Γef waya, inna-as:

Ad d-terr i umeγbun lḥeqq-is
Ad ttuγeṛment tregwa

Lḥeqq la qṛaṛ ad yuγal i bab-is. Tamettant-nni yemmut ur tettili ara war-anamek segmi anazuṛ, ay akken illa, ad yuγal d azamul n tzuṛi akked yidles, abeεda n tutlayt.

Tamawt kan belli targa, deg wafir-a, maci d targa n waman neγ n tmadna¹, maca d amkan ideg yeγli unazuṛ, neγ s wudem wessiεen, d ayen akken i γef yeγli. Ad tettuγṛem terga am akken ara d-tiniḍ ad as-yuγal wazal-is, ad kemmlen wiyaḍ ayen akken yebda ur t-ikfi.

Asmi ara as-tuγal tejmilt ilaqen, tajmilt tucbiḥt i unazuṛ, asmi ara d-tban tidet akken tella γef yiman-is d tudert-is, asmi yall yiwen ad yeεqel iman-is, ass-n ad tzad tuzzma γef wid t-iḍelmen akked wid iččan izerfan-is.

Wi iḍelmen ad izzem iman-is
Wi inedmen ur k-id-yetterra
Yall yiwen ayen igzem yiles-is
Ad as-ijab lexyaḍa

Wid inedmen msakit ula d nitni ula i d-rran. Ma d wid yeččan aksum-is, ad zemmen imawen nsen, ad ṭṭfen ilsawen nsen, ur d-qqaṛen kra.

Izli wiss ukkuẓ

Asmi ara asen-d-teğğeḍ ilem
Deg wayen ğğan, yeğğa-ten lḥal
Mi ara ten-id-iqabel yilem
S yilem ara qablen lḥal
Ad zṛen i ixeddem yilem
Ad zṛen iγdeṛ-iten lḥal
Ur as-d-ttafen ddwa i yilem
Ur as-d-ttafen ddwa i lḥal
Di lmut-ik, di lmut-ik, ad d-tlaleḍ.

Ha-t-ah yizli izaden akk deg usefru-a. Dagi ara neεqel srid asefru n Zedek Mulud ladγa mi ara yetturar s wawalen. S sin wawalen kan I yessewzen akk izli-agi, yerna asenfel i yesenfal gar-asen tezmer, ya ad tessewhem amdan, ya ad t-tceyyex.

Tasarut n izli-a d tagetnamka n wawalen «ilem» akked «lḥal» deg yifyar-a acku ittemgarad unamek nsen seg wafir γer wayeḍ.

Di tazwara inna-as:
Asmi ara asen-d-teğğeḍ ilem
Deg wayen ğğan, yeğğa-ten lḥal

Ilem dagi d ilem ara iḥalfu umdan deg wul-is mi ara t-yeğğ wayeḍ, s wawal nniḍen d tujjma. Ihi asmi ara teqṛeḥ tujjma, ass-n ad ifat lḥal, neγ ad ten-yeğğ lḥal widaknni i t-yeğğan mi yella di tudert.

Mi ara ten-id-iqabel yilem
S yilem ara qablen lḥal

Deg yifyar-agi, yuγal-d umedyaz daγen γer umkan d unazuṛ di tmetti. Abeεda mi ara yemmet ad d-yeğğ lecγal ur fukken ara. Aṭas n temsal ara yettuεellaqen, ara yeqqimen s ufus. Ihi dinna, ad faqen yimdanen d akken ayen akk d-ittawi unazuṛ-nni yekfa, iεedda, yeggra-d ala yilem. Syinn ur zmiren ad xedmen kran i teswayin d-iteddun, imi ur sεin ara ayen akken i yis tent-ittqabal unazuṛ. Am akken d-inna, s yilem ara qablen lḥal.

Ad zṛen i ixeddem yilem
Ad zṛen iγdeṛ-iten lḥal
Ur as-d-ttafen ddwa i yilem
Ur as-d-ttafen ddwa i lḥal

Dagi d tuggra i yizli-agi am akken d tuggra yakk n usefru. Am winn issnen anazuṛ s wudem n tdukkli neγ n tme? neγ winn i t-issnen kan di tnazṛa, ad faqen wa ad zṛen amek iga yilem ara asen-d-yeğğ, ad zṛen amek icmet umkan-is akked teswayt i d-illan nnig lmut-is. Tikkwal daγen amdan ittḥalfu-as i lmut am akken d takerḍa I tuker winn akken i iḥemmel. Am akken ittukellex neγ ittuγdeṛ mi ara as-iṛuḥ winn aεzizen fell-as.

Syinn akkin, anazuṛ d amdan am netta am wiyaḍ, d acu kan, maci am yimdanen akk, ittwassen di tmetti yerna ittwassen di tzuṛi. Γef waya ilem ara d-yeğğ, iqeṛṛeḥ si sin yidisan, abeεda timetti akked tzuṛi. Tamezwarut, ad d-yeğğ deg-s ilem akked tujjma. Tiss snat, ad d-yeğğ deg-s yir lḥal, tagut akked tillas.

Tamsirt

Tamsirt i ilaq ad tt-iṭṭef umdan seg usefru-a d tamsirt ẓẓayen aṭas. Di tidet, d anazuṛ i ul d ugdud, acku d netta ara yawin amdan alamma d tala akken ad d-isew tamussni akked tmuγli n tmetti. Anazuṛ d amdan i yessqdacen ayen i iwala di tudert-as di tnazṛa ines. Acḥal n tikkelt mi ara nsel i usefru, ad neεqel srid belli ayen akken d-inna d ayen nettwali di tmetti neγ ah-at d ayen aγ-d-iḍran di tudert, abeεda tidyanin n tdukkli, iḥulfan n umdan, liḥala n tmurt…

D anazuṛ i d ul n ugdud

Deg wayen yeεnan taqbaylit neγ tamaziγt s umata, d anazuṛ i tent-id-irefden. Limmer maci d nitni, am akken as-yenna Zedek, tilli taqbaylit-agi tenger. Acku d nitni i yerẓan asalu, d nitni i yesbedden tissas i wakken ad wwten γef temsalt icban tagi. D nitni i d imezwura i yennuγen s wawal nsen wid ibγan ad rekḍen idles amaziγ.

Maci alamma yemmut unazuṛ ara nehder fell-as neγ ara as-nerr tajmilt. Ilaq asmi akken illa di tudert ara as-nebded, ad nenadi fell-as, ad t-nεiwen ma yella kra n wugur i yesεa. Ilaq ad d-iqirr lxiṛ deg neγ, ilaq ad neεel winn akken iεetben fell-aγ.

Inazuṛen n teqbaylit ladγa, aṭas i εetben γef tutlayt akked tlelli n tmaziγt. Wid ṛuḥen ṛuḥen, ma d wid i mazal ddren, ilaq tura, di tudert ara asen-tuγal tebγest akken iwata.

Syinn, mi yexdem umdan ayen akk illan fell-as, dayen, ur d-igri γef wacu ara yezzem iman-is deqqal.

Iggra-s kan ad asen-nini i wid yeγlin γef tlelli, tugdut akked yidles, am akken asyenna Mulud Zedek ded usefru nniḍen:

D assirem i d-terram i tmurt
Ay izmawen n Ğreğṛa
Tqeblem ad tqablem lmut
Ittif lmut,
Wala tinna ideg d-negra
Ay imeγṛasen n tugdut
Steεfut
Ay at nnif d lḥeṛma

Tuggra

Limmer maci d imezwura ur ttilin yineggura. Di tedyant nniḍen, amedyazacennay Lwennas Maεtub, inna-d awal icban wagi di tezlit «Tameddit n wass»:

Akka i d ddunit teḥsiḍ
Mi tγabeḍ tefniḍ
Ad ak-ṛebbin medden tissas
Wammag asmi akken telliḍ
Mi tṛeεdeḍ ur tekniḍ
Qqaren-as itett di lḥeṛma-s.

Ah-at d asefru-agi i as-yefkan tikti i Mulud Zedek akken ad d-ixdem asefru ines, imi imedyazen ttembiddalen tikta yerna tteεṛaḍen ad xedmen ugar n wayen xedmen wid iεeddan.

Ihi asefru agi «Di lmut-ik», nezmer ad d-nini d akken d timerna i d-yerna γef winn n Lwennas.

Tenemmirt nwen

Nessaram teεjeb-awen-d tedlist-a

Ceyyεet-d tuzinin, tamiwin akked yisteqsiyen nwen γer : www.facebook.com/tasekklataqbaylit

Wal-it aḍris-agi di PDF :

Mesṭafa Kamal At Remḍan
SIWEL 201913 Feb 17

Laisser un commentaire