A WIN IRUN A WIN YEḌSAN KIFKIF

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Yettɛedday uzaylal fell-aɣ am akken acemma ur yeḍri. Di ssuq n tsertit , aɣbel mačči ma yella mgaradent tiktiwin gar terbaɛt akked tayed.  Aɣbel  yettek  iẓuran di tmetti ma yella lqidar deg ara yejbed umgared-ni  ɣer ṛṛehba n-uskasi ad nnaf ziɣ yettawi ɣer icerrig  umu ur tezmir tfawet. Udmawen uzaylal mačči d yiwen neɣ d sin. Gar lewṣayef-is ufiren,  ticki ara itekkes wamdan iselufen ɣef wayeḍ yettara-ten –id ɣer ɣur-s.

Akka dɣa tagara -agi, nettwali deg uẓetta addud n waṭas n yeqbayliyen ɣer tama n-inekrufen n tikta yerra udabu n Lẓẓayer ɣer leḥbas-is . Ddurt-agi dɣa  yeṭṭuqet wawal ɣef yiwen seg-sen Rachid Nekkaz. Yal ass d-imayaten n walɣuten i yedawaren deg Facebook sawalen ɣer ibeddi ɣer tama-s akken yir taɣdemt ad telli fell-as lqid. Ahat ɣef win ur nettḥekkir amek ddan-t timsal as yinni:  tamurt ha-tten bxir imi arraw-is ukin, ugin annuz   i lbaṭṭel id ɣellin ɣef yergazen d tilawin. Maca di tilawt mačči akka i yella lḥal.

Amenuɣ ɣef izerfan ɣer kra n imeɣnasen i teddu s  tudmawin. Ɣef kra yettnekkar   derdih, isuɣan, tira, tezla d uqlaqal ,  tikwal maḍḍi tillin ula d-timesbaniyin( am uneḥbus ɣef wučči xedmen ibugatuten n Tizi-Wezzu sel-iḍelli akken ad sutren tulya n tawwura  n lḥebs ɣef Rachid Nekkaz), ɣef kra nniḍen d tuqqna n wallen, d -tasusmi n yimawen, d-astehzi am akken mačči d-amdan i yerza lbaṭṭel n udabu aẓẓayri( taluft n Lwennas Hamzi d-amedya ɣef aya).

A riḍa  ur nesli ara i yibugatuten-agi ( a beɛda wid yettwasnen am Bouchachi, Moqrane Ait Larbi, Nabila Smail, Zoubida Asoul …)berḥen s-usuter n tifrat ɣef inekrufen yettikkin deg   umussu n waframan n teqbaylit( MAK). A rida ur nesli-ara i yikabaren imagdayen  wwind awal ɣef leḥris id ɣellin ɣef imeɣnasen yesuturen timunent i tmurt n leqbayel. Xudi medden merra ẓran acu n-iɛewiqen id ttmagaren imeɣnasen-agi di tmurt. Mačči kan d lḥebs i ten-yegunin, rrnu ɣef ayen-nni izerfan-nsen deg uxedim, deg suffeɣ n lekwaɣeḍ ideblalen( Nekwa, lpermi, passeport) twagdlen. Meɛna izerfan ɣer kra ( yesnaɛmalen amenuɣ di draɛ-nsen) s tudmawin. Ɣer ɣer-sen kra d-inekrufen n tikta xas d-irebraben (am Ali Belhadj) xas  d-isnaslamiyen(  am Boumela, Samir Larbi…)  kra nniḍen ddnub iyirawen-sen :  acu i ten-yewwin ad ttnaɣen ( xas wudem n talwit ) ɣef teqbaylit?  Di laqaleb-nsen yella umenuɣ yelhan , yella win n diri.

Idelli d-wass-a azeṭṭa trekb-it tawla ɣef taluft , n Said Djablkhir. Ha-ten ad iɛeddi di ccraɛ ɣef tikta id yettawi ɣef lislam. Ulamma di tamsalt n-izerfan , yuklal ibeddi ɣer tama-s, maca ayen yesewhamen d-akken amur ameqran n wid id ibedden ɣer yidis-is ( di talluft-agi)  d leqbayel. Facebbok yeččur d-abeṛeh ɣef tadyant-agi. Ula d Arezki Ait Larbi yella di lmemdad. Lemmer tegnit ur teɛkir-ara tili a nefreḥ imi leqbayel tagin lbaṭṭel ay ansi id yekka ɣef yal amadan( ama d win icerken yid-nneɣ tikta neɣ d wayed) maca liḥala mačči akka i tella. Leqbayel-agi merra irekben tegmert n temḥadit ɣef izerfan, tettun atmaten-nsen  yellan d leqbayel am nitni- yerkin deg leḥbas acku ttnadin tiframanit I tmurt n leqbayel! Lmizan n teɣdemt imal deg allaɣen n imexluqen-agi: ɣef yiwen ilaq tilleli n-umeslay, n tikti, n tmuɣli ɣef wayeḍ ala!

Yettɛedday fell-aɣ uzyalal u mazal ad iɛeddi imi yal tikelt nesterḥib s tikta tijenṭadin id aɣ-id wwin wid yebɣan d-awezɣi ad yekkes ɣef yirawen-nneɣ uzeglu, n tezzi s weɛrur, nteqqen allen zdat   lbaṭṭel yettḥazen atmaten-nneɣ deg wafrag n yixammen -nneɣ. Ziɣ dayemmi is yenna umedyaz: a win irun , a win yeḍsan kifkif, tikwal ma izad uɣilif , lehlak icubba ɣef ḥellu.

H@S
SIWEL 091630 FEV 21