ΓER YIDIS UMEΓNAS LYAS AT YELHA

CMINI DEG AT WEƔLIS (SIWEL) — Ameɣnas n tuqqna tasdawant n Vgayet Lyas At yelha d win i wumi d-iceyyeε daɣen udavu amhersan akken ad iεeddi ɣer uxxam n temsulta n Cmini.

Asarag s tiliẓri n mass aselway Ferḥat Mehenni di tesdawit n Vgayet iεeddan akken iwata ass 06 yevrir 2021 yeǧǧa-d arjujen i udavu. Kra wussan kan mi d-yeḍra usarag, adavu iceyyeε-d yakan i sin i yimeɣnasen n tuqqna tasdawant Mesṭafa Ɛekkuc akked Bilal Ḥamiṭuc; tikkelt-a, ha-t-an yuɣal-d daɣen ɣer umeɣnas nniḍen Lyas At Yelha.

Imeɣnasen, anda llan gar-asen yesdawanen n tesdawit n Vgayet ladɣa, fkan-d udem icevḥen i umennuɣ n tmunent i tmurt Taqvaylit, Ivan-d deg-sen belli d isdawanen yeɣran, ifehmen, iwalan d acu ixeddmen.

Adavu amhersan, ur yesεi ara tifrat nniḍen s-way-s ara iqavel imeɣnasen ifehmen anagar aceyyeε ɣer lekwaɣeḍ ɣer uxxam n temsulta d ucaraε d leḥvus. D acu kan, iseɣ, levɣi d lefhama izerεen deg yal ameɣnas mačči dayen i yezmer udavu.

Ad nini i umeɣnas n wazal Lyas At Yelha, akken ma nella aql-aɣ ɣer yidis-ik.

[email protected]
SIWEL 221345 AVR 21