ΓER YIDIS UMEΓNAS LAẒAR BESƐDI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Ameɣnas amunan Laẓar Besεdi, d win i wumi i d-ssawlen ijardarmiyen n Lezzayer tamanaɣt tamhersant (Cerrega) mebla ma nnan-as-d d acu d sebba usiwel-ayi. Send waya, ttuɣ yakan ssawlen-d i Mulud Ḥemrani ass 07 meɣres iεeddan.

Adavu amhersan, yettkemmil deg lḥers-ines mgal imeɣnasen iqvayliyen akken ad yezraε deg wallaɣ yiqvayliyen tugdi d lxuf ɣef umennuɣ n tlelli d tmunent n tmurt Taqvaylit.

I usmekti kan, Laẓar Besεdi gar imeɣnasen i wumi iḥevsen amsineg-nsen; ɣas deg wayen iεeddan εerḍen ad d-serḥen i kra maca netta ur yelli ara gar-asen.

S yisem n umussu n MAK akked yimeɣnasen-is, ad d-as-nini i Laẓar aql-aɣ akk ɣer yidis-ik.

[email protected]
SIWEL 061000 AVR 21