ΓER YIDIS N MASS ASELWAY FERḤAT MHENNI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tadyant i d-yeḍran tasevḥit n wass-a i mass aselway Ferḥat Mhenni di Paris mi yettwaṭṭef kra n swayeε deg uxxam n temsulta, iqvayliyen vedden-d am yiwen umdan ɣer tama n mass Ferḥat Mhenni yerna d wid yettavaεen amaynut deg uẓeṭṭa ametti seg dqiqa ɣer tayeḍ almi dayen i d-yella userraḥ-ines tameddit n wass.

Iqvayliyen, ama wid yellan deg yinig ladɣa wid yettidiren deg Fransa, nejmaε-d deg umkan deg waṭas yid-sen seg mi slan kan s tuṭṭfa-ines. Rnu ɣef waya, imezdaɣ n taddart n Merɣena ideg ilul mass Ferhat Mhenni, d wid i d-yeffɣen daɣen, argaz tameṭṭut, s umeqqran d umecṭuḥ akken ad d-vedden ɣer yidis n mmi-s n taddart-nsen.

Aselway n MAK ANAVAD mass Ferḥat Mhenni, amennuɣ-is zeddig, ulac win izemren ad t-yessamsen; tidet iɣef iteddu, leqrar-is ad taweḍ ɣer yiswi-s.

SIWEL 190032 MAI 21