ΓER YIDIS N KARIM SMAƐILI D BILAL MƐEMMERI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Ameɣnas n tiddukkla « Asaki » n tama n Ticci Karim Smaεili d Bilal Mεemmeri d wid ara iεeddin azekka 16/03/2021 ɣer uxxam n temsulta ( La commissariat ) n tɣiwant n Ticci.

I usmekti kan, Deg unejmuε ideg kkin sin yimeɣnasen-a i yellan deg Ticci ass n 13/03/2021 i yessawalen i userraḥ n yimeḥvas yettwaṭṭfen ɣer lḥevs n Lezzayer tamhersant am Lwennas Ḥemzi, Ǧamal Azεim, Baba Neǧar d Lyas Mebarki iɣef yettεedday lbeṭṭel. Akken daɣen i d-iwten mgal lḥers n yimeɣnasen akked wid yettεeddayen deg ccraε acḥal wussan akka ɣer deffir.

Akken ma nella, aql-aɣ ɣer yimeɣnasen-a n tlelli, ad d-nuwet s leqsaḥ mgal lḥers i d-yeɣlin ɣef yimeɣnasen iqvayliyen iqeddcen ladɣa deg wannar.
Γef waya, ad nessiwel i yimeɣnasen d yimezdaɣ n tama n Ticci ad vedden sdat n uxxam n temsulta akken ad ilin ɣer yidis n sin imeɣnasen-a.

[email protected]
SIWEL 152320 MAR 21