ΓER YIDIS N IMEΓNASEN N TEQVAYLIT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Imeɣnasen n teqvaylit i yettidiren taggara-ayi deg lḥers udabu amesvaṭli  i yekkaten ad yerẓen daɣen timeɣnest deg wul yiqvayliyen yecvan ama d Lwennas Ḥemzi d Ǧmal Azεim i yellan deg lḥevs azzari amhersan ama d imeɣnasen i wumi d-tceyyiεen akken ad εeddin ɣer uxxam n war teɣdemt. 

Sin isqamuyen iseḥvivren ɣef yimeɣnasen-a i d-yessawlen i tikli  i wass n sem 22 yennayer 2021.

  • Amezwaru, d asqmu n Makuda i yekkaten i tlelli n Lwennas Ḥemzi, yefka-d ttiεad i tikli di Makudda ass 22/01/2021 ɣef 13:00. 
  • Wis sin, d asqamu n Wat Ɛebbas ivedden ɣer yidis Riyaḍ Ḥemcac d yimdukkal-is i d-yeɣran daɣen i tikli  ara iqelεen seg Kewwaci ( Avaruc) ɣer uxxam n tɣiwant n At Rẓin akked ussunded amatu ( la  grève générale) deg Wat Ɛebbas  i wass n sem 22/01/ 2020 ɣef 10:00 ar 12:00. 

Ad nger tiɣri akk i yiqvayliyen d teqvayliyen ad ilin deg ttiεadat-ayi akken ad tekkin deg tikliwin n yiseɣ i d-sewjen sin yisqamuyen-ayi n Wat Ɛebbas d win Makuda. Ansuf akk yes-wen.

Am@sin
SIWEL 210830 JAN 21

Partager ceci...