ΓER YIDIS IMEΓNASEN IQVAYLIYEN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Imeɣnasen imunanen anda llan waṭas deg-sen wid umussun MAK , ad εeddin tikkelt-a daɣen ddurt-ayi deg ccreε di teɣdemt tamhersant tazzayrit. Akken yella di ttiεad :

  • Ass 13/04/2021 ɣef 09:30 di Teɣdemt n Uqvu.
  • Ass 15/04/2021 ɣef 9:30 di teɣdemt n Vgayet.
  • Ass 19/04/2021 ɣef 9:30 di teɣdemt n Uqvu.

Ad nger tiɣri i teqvayliyen d yiqvayliyen akken ad kkin deg yinejmuεen deg wussan uεeddi-nsen deg Vgayet akked Uqvu.

Imeɣnasen-a nnig ukkuẓ (04) tikkal tteεddayen di teɣdemt, swexiren-asen deg ttiεad ɣer wayeḍ akken ad snernin deg-sen lḥers; d acu kan imeɣnasen n tikti i yukin ɣef yizerfan-nsen werǧin ad ssalwin ɣef umennuɣ n tmunent n tmurt Taqvaylit.

Γer yidis imeɣnasen iqvayliyen.
Tilelli i yimenasen Lwennas Ḥemzi akked Ǧamal Azεim.
Ad tidir tmurt Taqvaylit deg tlelli d tmunent.

SIWEL 121020 AVR 21