ΓER YIDIS ƐETMAN MAƐZUZ

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tamhersa n tmurt tazzayrit i yettkemmilen deg lḥers ɣef yiqvayliyen akken yevɣu yili uxemmem-is, ɣur-s Aqvayli ulac amgarad ( amxalef) gar-as d gma-s ɣas temgarad tmuɣli-nsen.

Ɛetman Maεzuz, d aqvayli, s yisem-is d ameɣnas deg umussu n RCD, yeṭṭef-d lkaɣeḍ i as-d-ceyεen ijerdarmiyen n tama Clef. Akken i t-id-yura deg umiḍen-is n Facebook, deg uvrid imi iteddu ɣer temdint n Wahran deg 2019 akken ad yili ɣer yidis yimzdaɣ n tama-nni mgal lḥers i d-yersen fell-asen; ḥevsen-tt ijardarmiyen deg Clef, rran-ten-id s ddraε ɣer Vgayet. Seld sin yiseggasen ɣef taluft, εawden ssawlen-as-d.

Amussu n Ufraniman MAK, ad ivedd ɣer yidis n umeɣnas Ɛetman Maεzuz d yimeɣnasen nniḍen iqvayliyen i yettidiren ddaw lḥers udavu amhersan azzayri.

[email protected]
SIWEL 232002 MAR 21